Онлайн сургалтын систем
Хураангуйлах/Дэлгэх Шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл
Нэвтрэх нэр
Зөвхөн үсэг ,эсвэл тоо оролцуулан бичнэ үү.Өөрийн нэрээр нэвтрэх нэрээ үүсгэнэ үү
 *
Нууц үг
Нууц үг хамгийн багадаа 6 оронтой байх
 *
Нууц үгээ давтана уу
 *
И-Мэйл хаяг /Та мэдээллээс хоцрохгүйн тулд байнга ашигладаг и-мэйл хаягаа бичнэ үү/
 *
Утас :
 *
Суралцах төрлөө бичнэ үү . /жнь : Онлайн , Танхим , Хосолсон/
 *
Хичээлийн төлөвлөгөөн дээр зохиосон сэдвийн шалгалт өгөх хувиаруудаа бичнэ үү /жишээ нь : 08-1 , 08-7 , 08-12 г.м/